Patienten – en del av teamet

Patienterna och deras närstående tillför mycket i patientsäkerhetsarbetet. De har sitt perspektiv på vården och ser saker som du som arbetar i vården kanske inte gör. Därför ska du involvera patienter och närstående och uppmuntra dem att delta.

En delaktig patient bidrar till säker vård

patienten en del av teamet

Varje patient har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser. Vården blir därför säkrare om patienterna är välinformerade, deltar aktivt i sin vård och kan påverka vården utifrån sin roll.

Ett team består av personer med olika kompetens, som alla bidrar till att nå ett så gott resultat som möjligt. Men teamet är inte komplett utan patienten, och relationen mellan patient och personal behöver präglas av ömsesidig respekt och förståelse. Patientens berättelse och hens behov och resurser är avgörande. Du som arbetar i vården måste involvera och lyssna uppmärksamt på patienten, möta hen med empati och dela med dig av din yrkeskunskap.

Skriften Teamarbete och förbättringskunskap, två kärnkompetenser för en god och säker vård hos Svenska sjuksköterskeföreningen 

Patienten behöver information för att kunna vara delaktig

Behandlingsresultatet blir bättre om patienten är delaktig i vården. Det är dessutom lagstadgat att patienten och de närstående ska vara del av sin vård och behandling. Men delaktighet kräver kunskap och insikt, så patienten måste få god och anpassad information om sin vård och behandling och om eventuella risker.

Kommunikationen mellan patienten och vårdpersonalen är central – fråga till exempel vad patienten prioriterar i stället för att gissa vad som är viktigast för hen.

Patientdelaktighet innebär att alla som arbetar i vården behöver se på sin egen roll i relation till patienten. Det handlar om att värdera sin position, sina arbetssätt och hur man organiserar arbetet såväl vad gäller vård, kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som forskning, så att patienterna faktiskt kan delta.

Filmen På andra sidan skynket hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, lyfter fram betydelsen av ett engagerat ledarskap för att kunna skapa en säkerhetskultur där patientens perspektiv genomsyrar hela hälso- och sjukvården för att en hög patientsäkerhet ska uppnås. Filmen är den fjärde i en serie av fem korta filmer, som har producerats av Löf i samarbete med TVC Films.

Utgå från vad patienten själv vill

Det är viktigt att patientens delaktighet utgår från dennes behov och önskemål. Patientdelaktighet måste vara frivillig och det finns många olika sätt att vara delaktig på. En patient som inte vill eller kan ta aktiv del i sin vård och behandling ska inte riskera att få en sämre anpassad vård, utan vårdpersonalen måste säkra att patientens perspektiv tas tillvara. Läs mer om vilka regler som gäller för patientens delaktighet på sidan Patientlagen

Patientmedverkan hos SKL

Informationsmaterial till hälso- och sjukvården 

Handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig hos Socialstyrelsen

Utbildningsmaterialet Att mötas i hälso- och sjukvården hos Socialstyrelsen

Informationsmaterial till patienter

Handboken Min guide till säker vård hos Socialstyrelsen

Närstående kan ha en stor roll om patienten vill

Många patienter upplever att närstående har en stor betydelse för deras vård och behandling. Därför ska du som arbetar i vården involvera de närstående, om patienten önskar det.

Patienten avgör vem som är hens närstående

Det är i första hand patienten som avgör vem som räknas som närstående. Ofta är det familjen, det vill säga make eller maka, registrerad partner, sammanboende, barn, föräldrar och syskon. Men det kan också vara en god vän. Om patienten inte kan informera vårdpersonalen om vem som är närstående får det avgöras från fall till fall.

Involvering av närstående får inte strida mot bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt.

Läs mer om närstående på sidan Roller och ansvar

Läs mer om begreppet närstående hos Socialstyrelsen

Läs mer om begreppet anhörig hos Socialstyrelsen