Ledarskapet, teamet och individen

Alla som arbetar i vården skapar tillsammans en stark säkerhetskultur, och bidrar utifrån sin specifika roll.

Chefer och ledare har stor betydelse för säkerheten

Chefer och ledare har en betydelsefull roll för att påverka beteenden kring säkerhet. För att få en stark säkerhetskultur är det viktigt att chefer och ledare

 • ser till att vårdpersonalen är delaktig samt lyssnar aktivt när vårdpersonalen har  synpunkter på säkerheten
 • visar uppskattning när arbetet bedrivs på ett säkert sätt
 • är tydliga med vilka beteenden som tolereras och inte
 • har en god problemlösningsförmåga
 • kommunicerar effektivt
 • visar ett personligt engagemang och ödmjukhet för frågorna
 • har överblick över hälso- och sjukvårdsystemet och vet hur det fungerar, vad som gynnar säkerheten och i vilka lägen det kan brista.

Ledningen ska skapa förutsättningar för säkerhetsarbetet

Ett systematiskt riskförebyggande patientsäkerhetsarbete är grunden för en stark säkerhetskultur. Bland annat behöver personalen utbildning. Det är också viktigt att regler och procedurer i verksamheten bidrar till säkerheten.

I det vardagliga arbetet ska chefer och ledare

 • skapa förutsättningar för säkerhetsarbetet
 • bidra till att goda principer och arbetsformer för säkerhet införs
 • se till att säkerhetsarbetet utvecklas.

Uppmärksamma risker och hot

Chefer och ledare kan öka säkerheten genom att lyfta upp risker och hot och stimulera vårdpersonalen att rapportera avvikelser. Det är viktigt att skapa ett fritt och öppet samtalsklimat, där individer inte skuldbeläggs, och att vårdpersonalen har mandat att stoppa alltför riskabla processer.

Se till att det finns resurser för att lösa säkerhetsproblem

Det är chefernas och ledarnas roll att mobilisera resurser för att lösa säkerhetsproblem. Det kan handla om att stödja förebyggande arbete och göra anpassningar som motverkar risker och händelser som kan medföra vårdskador. De behöver också se till att information sprids i verksamheten och till andra berörda enheter och vårdgivare.

Uppmuntra till analys och reflektion

För utveckla säkerhetsarbetet behövs mötesformer som stimulerar analyser och reflektion över resultaten, både de positiva och de negativa. Kunskap och information behöver spridas och omsättas för att våra arbetssätt ska utvecklas och förbättras.

En viktig uppgift för chefer och ledare är att arbeta för personalens välbefinnande och för en god arbetsmiljö.

Film om patientsäkerhet och ledarskap hos Löf

Filmen Ledarskapsanatomi hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, lyfter fram betydelsen av ett engagerat och tydligt ledarskap för att en hög patientsäkerhet ska uppnås. Filmen är den andra i en serie av fem korta filmer, som har producerats av Löf i samarbete med TVC Films.

Teamarbetet är viktigt för patientsäkerheten

Teamarbete är en förutsättning för en hög patientsäkerhet och alla i teamet bidrar med sin specifika kompetens.

Teamet utgörs givetvis av patienten och den personal som finns närmast. Men team högre upp i organisationen påverkar också säkerheten. Därför behövs kunskap om effektiv samverkan på alla vårdnivåer, respekt för alla oavsett roll och ett öppet samtalsklimat. Det är också värdefullt med kunskap om hur gruppdynamiska processer påverkar beslut.

Olika villkor för olika team

Team i hälso- och sjukvården arbetar under olika villkor. Riskerna varierar mellan olika verksamheter, men också över tid i en och samma verksamhet. Vissa verksamheter är mer förutsägbara än andra och kan i högre grad styras genom regler och riktlinjer. Andra verksamheter kräver ständiga anpassningar.

Träna på god kommunikation och informationsöverföring

Teamarbete kräver god kommunikation och regelbunden kontakt för informationsöverföring. Kommunikation och informationsöverföring kan tränas, och teamträning enligt Crew resource management, CRM, är ett sätt att öva på det i olika risklägen. Korta avstämningar före, under och efter en arbetsuppgift eller en arbetsdag är en annan viktig metod som ger stöd i det dagliga arbetet. På arbetsplatsen eller i en simulerad miljö kan team träna

 • medveten närvaro
 • effektivt beslutsfattande och prioritering
 • kommunikation och ömsesidigt stöd
 • ledning och följarskap
 • sätt att hantera trötthet.

Läs mer på sidan Kommunikation och informationsöverföring

Alla ansvarar för att bidra till en säker vård

Alla har ett personligt ansvar för att bidra till en säker vård, oavsett vilken roll individen har i organisationen. När hälso- och sjukvården fungerar som planerat ökar möjligheterna för den enskilda individen att bidra till ett gott resultat. 

Fånga upp signaler i det dagliga arbete

I många situationer gör enskilda individer anpassningar så att säkerheten kan upprätthållas när systemet sviktar. Men individer kan inte prestera mer eller bättre än vad omgivningsfaktorerna medger. Det är därför viktigt att cheferna och ledarna har en öppen och nära kommunikation och samverkan med vårdpersonalen för att fånga upp det dagliga arbetet.

Viktigt att återkoppla avvikelser eller anpassningar i arbetet

Det är särskilt viktigt att den enskilda individen eller teamet återkopplar uppmärksammade avvikelser och anpassningar i arbetet för att skapa en säker vård. Den rapporteringen ökar möjligheterna att lära av olika händelser, positiva som negativa, och arbeta riskförebyggande. En annan viktigt roll för den enskilda individen är att bidra till och hjälpa sina kollegor att göra rätt för att minimera vårdskador.

Viktigt att behandla sina teammedlemmar med respekt

Alla i teamet är beroende av varandra och har ansvar för att behandla varandra respektfullt. Om det förekommer beteenden som är aggressiva, nedsättande eller förödmjukande hotas patientsäkerheten. Patienter kan känna sig otrygga och tappa förtroende för vården, med till exempel sämre följsamhet till behandling. För vårdpersonalen kan det leda till att den medvetna närvaron i arbetssituationen minskar och det kan i sin tur leda till allvarliga misstag.