En lärande organisation och vårdens subkulturer

Öppenhet och engagemang skapar förutsättningar för en lärande organisation. För att skapa förutsättningar för en hög patientsäkerhet behöver du som arbetar i vården lära dig av både positiva och negativa händelser i verksamheten.
lärande organisation

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet där både människor, teknik och organisation samverkar. Det innebär att det ständigt uppstår situationer som behöver analyseras och hanteras.

Verksamheten behöver arbeta kontinuerligt med förbättringar

Vårdpersonalen är vana att lösa problem och göra anpassningar i det dagliga arbetet. Chefer och ledare ansvarar och skapar förutsättningar för att kunna arbeta säkert. De får inte förutsätta att vårdpersonalen ska kompensera för brister i systemet. Bakomliggande systemproblem behöver analyseras och åtgärdas. Det förutsätter ett kontinuerligt förbättringsarbete där riskmedvetenhet, öppenhet och ett förebyggande förhållningssätt är centralt.

Personalen behöver tid att rapportera, analysera och diskutera avvikelser. Därför behöver chefer och ledare

  • säkerställa att det är lätt att tala fritt
  • skapa engagemang och lyssna aktivt
  • följa upp effekterna av förbättringsarbetet och ta initiativ till nya insatser.

Filmen Inuti kalejdoskåpet hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, lyfter fram betydelsen av ett engagerat ledarskap för att kunna skapa en säkerhetskultur där alla medarbetares perspektiv och engagemang att utvecklas tas tillvara för att en hög patientsäkerhet ska uppnås. Filmen är den tredje i en serie av fem korta filmer, som har producerats av Löf i samarbete med TVC Films.

Vårdens subkulturer innebär både möjligheter och hinder

I hälso- och sjukvården finns flera subkulturer och mätningar av patientsäkerhetsklimatet visar att det kan finnas skillnader i attityder och värderingar mellan olika yrkesgrupper och verksamheter.

Varje individ bär med sig värderingar som är formade av till exempel bakgrund, tidigare upplevelser och utbildning. Teamets kultur skapas utifrån och är beroende av de enskilda individernas värderingar och förhållningssätt.

Olika uppfattningar kan vara både risker och styrkor

Skillnaderna i uppfattning kan försvåra samarbetet i ett team eller i verksamheten och hindra utvecklingen. Men olika perspektiv kan också bidra till en säkrare vård. Därför är det viktigt med möten och samarbete mellan yrkesgrupper, enheter och verksamhetsområden, så att man på ett konstruktivt sätt kan dela erfarenheter och skapa samsyn.