Minska risken för fallskador

Fallskador orsakar ett stort fysiskt och känslomässigt lidande för den patient som drabbas och innebär stora kostnader för samhället. För att minska risken för fallskador måste vi arbeta systematiskt och förebyggande.   

En fysisk skada som uppstår när någon faller

fallskador

En fallskada är en fysisk skada som uppstår när en person faller, det vill säga oavsiktligt hamnar på golvet eller marken. Skadan kan vara allt från lindrig till allvarlig. Förutom fysiska skador kan fall få andra konsekvenser, till exempel rädsla för att falla igen.  

En vårdskada om fallet hade kunnat förhindras

En fallskada räknas som en vårdskada om hälso- och sjukvården hade kunnat vidta adekvata åtgärder för att förhindra fallet men så inte har skett, och patienten har drabbats av en skada, ett lidande eller en sjukdom alternativt har avlidit till följd av det. Läs mer om begreppet adekvata åtgärder på sidan Definitionen av patientsäkerhet och vårdskada.

Det kan till exempel handla om att hälso- och sjukvårdspersonalen inte gjorde någon fallriskbedömning eller inte satte in förebyggande åtgärder, eller om att vårdmiljön är riskfylld.

5 procent av skadorna i vården är fallskador

Fallskador står för 5 procent av skadorna, enligt resultaten från landstingens markörbaserade journalgranskning som gjordes januari 2013–juni 2016. 

Markörbaserad journalgranskning hos SKL       

Flera riskfaktorer för att drabbas av en fallskada

Följande faktorer ökar risken för att patienten drabbas av en fallskada:

 • nedsatt balans och muskelstyrka, t.ex. vid diabetes, vid neurologiska sjukdomar såsom Parkinson, efter stroke och vid dålig nutrition
 • användning av läkemedel som påverkar t.ex. uppmärksamhet, sömn och blodtryck
 • demens, förvirring och nedsatt kognition 
 • nedsatt syn, fel glasögon
 • tidigare fallhändelse och rädsla för att falla
 • dålig belysning, hala eller ojämna golv, brist på eller felplacerade handtag och räcken, hala eller olämpliga skor och olämpligt placerade mattor och möbler.

Arbeta förebyggande för att undvika fallskador

För att minska risken för fallskador behöver vi arbeta systematiskt med fallpreventiva åtgärder:

 • Gör en fallriskvärdering på alla som är över 65 år och på vuxna som har neurologiska eller kognitiva sjukdomstillstånd. Använd riskbedömningsinstrument och dokumentera resultatet. 
 • Fråga patienten om hen har fallit under det senaste året.
 • Fråga dig själv om du tror att patienten kommer att falla under vårdtiden om ingen förebyggande åtgärd sätts in. 
 • Om risken för fall är förhöjd, gör en strukturerad fallriskutredning.
 • Informera patienten och de närstående om riskbedömningen och förebyggande åtgärder och fråga efter patientens egna förslag, synpunkter och erfarenheter.
 • Besluta om lämpliga åtgärder och vidta dem.
 • Följ upp och utvärdera insatserna. 
 • Om en patient har fallit, utred händelsen för att kunna lära av det inträffade och förhindra ytterligare fall.

Lyssna på Socialstyrelsens podd om fallskador

I Socialstyrelsens podcast Om fallolyckor och hur de kan förebyggas kan du lyssna på våra experter Kalle Brandstedt, Johan Fastbom och Inger Mörk. De samtalar om varför är det så många som skadas och dör varje år till följd av en fallolycka, och om hur fallolyckor i vardagen kan förhindras.

Verktyg, metoder och stödmaterial

Fall och fallprevention hos Vårdhandboken

Informationsmaterialet Balansera mera hos Socialstyrelsen

Webbutbildningen Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården hos Kunskapsguiden

Webbutbildningen Ett fall för teamet, som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, hos Socialstyrelsen

Åtgärdspaket för att förhindra och förebygga fall och fallskador hos SKL