Samverkan och kontinuitet

Samverkan och samarbetet mellan olika aktörer, verksamheter och nivåer löper som en röd tråd genom hela hälso- och sjukvården. Brister i samverkan kan innebära en stor risk för avvikelser och ytterst leda till vårdskador. 

Utbyte och överföring av information

Samverkan

I varje överlämning sker utbyte och överföring av information. Det kan handla om en patient som ska skrivas ut från slutenvården till den kommunala hemsjukvården och där information måste överföras från en vårdgivare till en annan. Ofta är flera vårdgivare involverade. Det kan också röra olika verksamheter på samma sjukhus eller olika personalskift på en och samma avdelning.

Vissa patientgrupper är särskilt utsatta, till exempel patienter med cancersjukdom, multisjuka äldre och personer med samsjuklighet, särskilt psykisk ohälsa i kombination med somatisk sjukdom eller missbruk. 

Utbyte av information mellan olika vårdgivare kräver att patienten har lämnat sitt medgivande.  

Ökad kontinuitet med en fast vårdkontakt eller kontaktsjuksköterska

Patienter med omfattande behov kan ha stor nytta av en fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt ska tillgodose patientens behov av samordning, kontinuitet och säkerhet. Det är verksamhetschefen som utser en fast vårdkontakt. Patienten kan också själv begära en sådan.  

Läs mer om lagkrav på sidorna Patientlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

En kontaktsjuksköterska i cancersjukvården kan också ha en samordnande funktion med ett övergripande ansvar för patienten och de närstående. I uppdraget ingår att

  • vara särskilt tillgänglig
  • informera om kommande steg i behandlingen
  • ge stöd
  • förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

Samverkan vid upphandlingar och organisationsförändringar

Samverkan är också viktig vid till exempel upphandling av medicinteknisk utrustning och av läkemedel. Ny teknisk utrustning behöver utvecklas med en tydlig kunskap om hur arbetsuppgifter utförs ute i verksamheten.

Det är en fördel om till exempel användargränssnitt är testade av erfaren personal som kommer att använda utrustningen i sitt dagliga arbete. Om erfarna team får testa utrustningen i simulerade scenarion kan dolda fel och risker upptäckas.   

Vid större systemförändringar, till exempel om- eller nybyggen och omorganisering av vård är samverkan mellan samtliga inblandade aktörer och riskanalys viktig.