Överbeläggningar och utlokalisering av patienter

Utlokaliseringar av patienter ger en ökad risk för vårdskador eftersom det inte alltid finns tillräcklig kompetens och kapacitet för att möta patientens behov.
Överbeläggning

Genom att arbeta strategiskt kan överbeläggningar och utlokaliseringar förebyggas. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utarbetat ett ramverk med verktyg för att förebygga och hantera överbeläggningar och utlokaliseringar.

Överbeläggningar i vården hos SKL 

Definition av överbeläggning

Överbeläggning är när en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på en disponibel vårdplats. En disponibel vårdplats definieras som en vårdplats i sluten vård, med fysisk utformning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Läs mer om begreppet överbeläggning på sidan Ordlista 

Definition av utlokaliserad patient

En utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Läs mer om begreppet utlokaliserad patient på sidan Ordlista