Medicinteknik

Hälso- och sjukvården är en teknikintensiv verksamhet och medicintekniska produkter är en förutsättning för en modern hälso- och sjukvård. Det handlar om allt från plåster, katetrar och infusionspumpar till medicinska informationssystem.
Medicinteknik

Hit räknas även egentillverkade produkter. Till egentillverkade produkter räknas även medicintekniska produkter som har modifierats eller som har kombinerats eller används på ett sätt som inte var avsett från början.

Medicinteknik måste hålla hög kvalitet och användas rätt

Medicintekniska produkter måste hålla en hög standard men lika viktigt är att de används korrekt. Användning kräver kunskap om produktens funktion, riskerna vid användningen och hanteringen av produkterna. Användarna behöver också veta vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning, när en negativ händelse har inträffat. Observera att innebörden av begreppet negativ händelse finns reglerad i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Ny teknik kräver nya färdigheter

När ny teknik införs uppstår nya risker, så ny teknik kräver nya färdigheter. Vid upphandling av medicintekniska produkter är det viktigt att involvera erfaren personal som har kunskap om hur arbetsuppgifter utförs. Det kan vara bra att testa utrustningen för att upptäcka dolda fel och risker som kan uppstå i användningen.  

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda en ny produkt behöver utbildning eller annan nödvändig instruktion för att få veta hur produkten ska användas och hanteras, och skriftliga instruktioner måste finnas tillgängliga.

Säker användning av tekniska produkter förutsätter också en god arbetsmiljö med möjlighet till fokuserat arbete. Samtidigt kan teknik innebära ett problem för arbetsmiljön. Konstanta larm eller ljud från medicinskteknisk utrutning kan leda till larmtrötthet och risk för att larm stängs av eller förbises.

Läs mer om föreskrifts- och lagkrav på sidan Centrala lagar och föreskrifter.