Kompetensförsörjning och bemanning

Rätt organisation och bemanning är viktigt för patientsäkerheten. Brister kan leda till patientsäkerhetsrisker.

Organisation och bemanning är viktigt för patientsäkerheten

Kompetens

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Brister i bemanning och kompetens kan leda till risker för patientsäkerheten. 

Rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten hos Socialstyrelsen

Introduktion och handledning till nyanställda

Nyutbildad och nyanställd hälso- och sjukvårdspersonal behöver introduktion och handledning i det praktiska arbetet. Det gäller även icke legitimerade läkare, till exempel AT-läkare och läkare med särskilt förordnande, som behöver handledning och stöd av erfarna kollegor.

Introduktion och stöd till tillfällig personal

Tillfälligt anställd personal behöver också förutsättningar för att arbeta patientsäkert, bland annat introduktion och stöd i det löpande arbetet. Det är även viktigt att vara uppmärksam på kontinuiteten i vård och behandling för patienterna vid korttidsanställningar av hälso- och sjukvårdspersonal.       

Vårdgivaren ansvarar för personalens kompetens

Att det finns tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. Det är vårdgivarens ansvar att det finns den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges. 

För att en verksamhet ska kunna bedrivas säkert behöver hälso- och sjukvårdspersonalen ha både tekniska och icke-tekniska färdigheter, och de måste få möjlighet till utbildning och fortbildning för att öka sin individuella kompetens men också teamets kompetens. Exempel på tekniska färdigheter är till exempel kunskap om hur undersökningar, ingrepp och procedurer ska utföras. Icke-tekniska färdigheter syftar till exempel på kommunikation, teamarbete och beslutsfattande. 

Simulering är ett sätt att träna situationer och upplevelser som liknar verkligheten, och syftet är att minska undvikbara händelser och därmed minska risken för vårdskador. En del scenarier bygger på verkliga fall. Simuleringen kan ske med hjälp av datorer eller i fullskaliga simulatorer, både individuellt och för team. Träningen kan även bestå av övningar ute i verksamheterna, till exempel falldiskussioner, rollspel och reflektionsövningar.

Läs mer om lagkrav på sidan Hälso- och sjukvårdslagen.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården hos Socialstyrelsen