Hjälpmedel

Hjälpmedelsförskrivning är en del av insatserna inom hälso- och sjukvården och habilitering och rehabilitering och har en stor betydelse för användarens delaktighet och livskvalitet.

Ett hjälpmedel kan vara allt från en griptång till ett avancerat hjälpmedel som en respirator, en dialysapparat eller en mobilapplikation.

Definition av begreppet hjälpmedel hos Socialstyrelsen

Ett hjälpmedel i vård och behandling är oftast en medicinteknisk produkt men det kan också vara en konsumentprodukt. En konsumentprodukt är, till skillnad från medicintekniska produkter, tillverkad för den vanliga konsumentmarknaden. Det kan till exempel handla om smarta telefoner med en applikation för kognition eller surfplatta med en kommunikationsapplikation.   

Definition av begreppet medicinteknisk produkt hos Socialstyrelsen

Risker med hjälpmedel

Eventuella risker med ett hjälpmedel måste alltid bedömas utifrån patientens sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning och hjälpmedlets komplexitet. Hjälpmedel kan utgöra en risk för vårdskada i kombination med andra faktorer, som till exempel 

 • patientens sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning
 • nedsatt autonomi hos patienten
 • kognitiva svårigheter hos patienten
 • hjälpmedlets komplexitet
 • reparation, underhåll och service av hjälpmedlet
 • bristande kunskap hos den patient eller hälso- och sjukvårdspersonal som ska hantera hjälpmedlet
 • brister i överföringen av information mellan hälso- och sjukvårdspersonal.

All hälso- och sjukvårdspersonal behöver kunskap om förskrivning av hjälpmedel

När en patient får ett hjälpmedel kallas det för förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet. 

Definitionen av begreppet förskrivning av hjälpmedel i det dagliga livet hos Socialstyrelsen

Förskrivningsprocessen kan tillämpas oavsett om hjälpmedlet är en medicinteknisk produkt eller en konsumentprodukt. Processen följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Läs mer på sidan Centrala lagar och föreskrifter, SOSFS 2008:1

Första steget är att förskrivaren bedömer patientens behov av insatser. Därefter omfattar förskrivningsprocessen

 • utprovning och val av lämplig produkt
 • specialanpassning vid behov – initiera och utfärda anvisning
 • information om hjälpmedlet till patienten, närstående eller annan användare 
 • instruktion och träning av användningen av hjälpmedlet
 • uppföljning och utvärdering av funktion och nytta av hjälpmedlet. 

Förskrivaren är ansvarig för att alla stegen i förskrivningsprocessen utförs. Det är möjligt att olika hälso- och sjukvårdspersonal hos en eller flera vårdgivare kan ansvara för ett eller flera steg i processen. Det är viktigt att vara uppmärksam på 

 • vilka hjälpmedel patienten behöver och om behovet förändras
 • om hjälpmedlet är trasigt
 • om patienten eller andra behöver mer kunskap för att hantera hjälpmedlet
 • vart man ska vända sig för reparation och service. 

Vi ger stöd vid förskrivningen av hjälpmedel

Socialstyrelsen har en webbutbildning om förskrivning av hjälpmedel, skriften ”Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning” och stödmaterialet ”Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel – Stödmaterial till chefer”.

Medicintekniska produkter och konsumentprodukter 

Ett hjälpmedel kan vara en medicinteknisk produkt eller konsumentprodukt. En medicinteknisk produkt är avsedd att användas i hälso- och sjukvårdsverksamhet eller av patienter. Det gäller inte konsumentprodukter, som säljs eller marknadsförs mot privatpersoner.

Medicintekniska produkter och konsumentprodukter skiljer sig åt vad gäller kraven på kvalitet och säkerhet. Konsumentprodukter omfattas till exempel inte av SOSFS 2008:1. En patient kan få patientskadeersättning om en vårdskada uppstår på grund av ett fel hos eller vid felaktig användning av en medicinteknisk produkt, enligt bestämmelser i patientskadelagen. Den lagen gäller dock inte för konsumentprodukter. Det är viktigt att patienten får information om skillnaden mellan medicintekniska produkter och konsumentprodukter.  

Vårdgivaren har övergripande ansvar för medicintekniska produkter
Vårdgivaren har det övergripande ansvaret för rutinerna kring medicintek-niska produkter, och rutinerna ska finnas i verksamhetens ledningssystem. Verksamhetschefen har ett stort ansvar för att de medicintekniska produk-terna används korrekt i verksamheten. Läs mer på sidan Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Lagstiftning som gäller för medicintekniska produkter

Den medicintekniska lagstiftningen är en produktsäkerhetslagstiftning som baserar sig på tre europeiska direktiv. Följande lagstiftning är aktuell på det medicintekniska området:

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter hos riksdagen 

Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter hos riksdagen

För medicintekniska produkter gäller Socialstyrelsens föreskifter om användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. 

Socialstyrelsens föreskrifter (2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Det finns flera föreskrifter som gäller för medicintekniska produkter som meddelas av Läkemedelsverket.

Föreskrifter om medicintekniska produkter och mer information hos Läkemedelsverket

Patientskadelagen (1996:799) hos riksdagen

Konsumentprodukter omfattas av produktsäkerhetslagen 

För konsumentprodukter gäller produktsäkerhetslagen.

Produktsäkerhetslagen hos riksdagen