Att hantera risker i hälso- och sjukvården

Alla kan göra misstag, och därför är det viktigt att våra arbetssätt gör det lätt att göra rätt. Chefer och ledare i hälso- och sjukvården har en viktig roll att skapa förutsättningar för säkra arbetssätt.

Här får du veta mer om riskerna för misstag i hälso- och sjukvården och hur de ska förebyggas och hanteras. Målet är att skapa en god och säker vård.

Hälso- och sjukvården kan förändras snabbt

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik och organisation. Situationen kan förändras snabbt och det ska systemet klara av. Det finns många faktorer som påverkar förutsättningarna för verksamheterna, till exempel inre faktorer som bemanningsläget eller patienternas behov. Dessutom påverkar yttre faktorer förutsättningarna, till exempel tillgången på resurser eller politiska beslut. 

En hög patientsäkerhet kräver anpassningar och samarbete

Ramussen

Hälso- och sjukvården befinner sig alltså i ständig förändring, vilket gör att riskerna varierar. Vissa förändringar är förväntade men andra är det inte. Alla förändringar kräver dock att vi anpassar vårt arbete och våra beslut till förutsättningarna. Men anpassningar kan leda till avvikelser och vårdskador om de görs oreflekterat och utan att verksamheten har ett tydligt fokus på att fånga upp oönskade konsekvenser.

Förmågan att anpassa sig till störningar beror på hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens och färdigheter. Alla medarbetare behöver arbeta riskmedvetet och förebyggande samt kommunicera och samarbeta för att hindra att vårdskador uppstår. 

Chefer och ledare i hälso- och sjukvården och beslutsfattare måste underlätta och skapa förutsättningar för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Styrningen och ledningen av hälso- och sjukvården på den nationella, den regionala och den lokala nivån måste ge förutsättningar för en hög patientsäkerhet. 

Säkerhet är alltså något som vi skapar tillsammans i vardagen.

Ett säkert arbetssätt kräver riskmedvetenhet

För att kunna arbeta säkert måste man vara medveten om de risker som finns. 

Risker är dynamiska och kan uppstå var som helst i vårdkedjan. De varierar över tid och mellan olika verksamheter, och de kan påverkas av varandra. Nya risker uppstår hela tiden. När vi åtgärdar en risk skapas samtidigt andra, men det kan vara svårt att förutsäga vilka. Vissa risker ser vi, men dolda och okända risker förekommer hela tiden.  

Här spelar erfaren hälso- och sjukvårdspersonal en viktig roll. Den som har lång erfarenhet vet vilka variationer och risker som brukar uppstå och hur arbetsuppgifterna kan utföras på ett säkert sätt under olika förutsättningar. 

Barriärer skyddar mot vårdskada

Ostarna

I hälso- och sjukvården finns barriärer som hindrar att risker leder till vårdskador. Det kan vara allt från den enskilda medarbetarens yrkeserfarenhet och kompetens till lokala rutiner för hur ett visst arbetsmoment ska utföras. Barriärer finns även på andra nivåer, till exempel bemanning och samverkan mellan olika vårdgivare.

Dessutom finns det tekniska barriärer, till exempel en spärr i en patientjournal som gör det omöjligt att ordinera ett läkemedel om inte en viss uppgift finns i journalen. Barriärerna finns också på den nationella nivån, till exempel i form av den lagstiftning som styr arbetet. 

Hälso- och sjukvårdpersonalen är en av de viktigaste barriärerna genom sin förmåga att se och avvärja risker genom anpassningar. 

Ibland kan barriärerna brista, till exempel för att man blir avbruten mitt i en uppgift. Det kan också handla om arbetsförhållandena på den lokala arbetsplatsen eller beslut högre upp i organisationen som påverkar bemanningen.