Egenvård

Egenvård är när en patient får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av till exempel en närstående eller en personlig assistent. Det kan exempelvis handla om medicinering eller omläggning av ett sår.

Egenvården bidrar till att en patient får möjlighet att leva sitt liv utan täta kontakter med hälso- och sjukvården. 

Egenvård kan innebära risker

Samtidigt kan egenvården innebära risker, eftersom det handlar om att lämna över hälso- och sjukvårdsåtgärder till en patient. Egenvård hamnar också i gränslandet mellan olika huvudmäns ansvarsområden, vilket kan innebära risk för att nödvändig information tappas bort. Det kan till exempel vara en patient med nyupptäckt diabetes som skrivs ut efter att ha vårdats på sjukhus och som fortsättningsvis själv ska ta sitt blodsocker och sin blodsockersänkande behandling med stöd av primärvården.  

Läs mer på sidorna Medicinteknik, Hjälpmedel, Centrala lagar och föreskrifter: SOSFS 2008:1

Den hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om en patient själv kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd måste analysera om det finns några risker med att åtgärden bedöms som egenvård. Om det finns risk för att patienten skadas får åtgärden inte bedömas som egenvård. 

Socialstyrelsens föreskrifter gäller vid egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård gäller när hälso- och sjukvården ska bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård eller inte.

Vad som är egenvård beror på omständigheterna i varje enskilt fall

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bedöma om en patient kan utföra hälso- och sjukvårdsåtgärden själv eller med hjälp av någon annan. Vilka åtgärder som räknas som egenvård beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Bedömningen ska göras i samråd med patienten och ta hänsyn till hens fysiska och psykiska hälsa samt livssituation. Egenvårdsbedömningen ska journalföras. 

Information är nödvändig

Den som gör bedömningen ska informera patienten om vad egenvården innebär samt informera andra som ska hjälpa patienten med egenvården. Det kan till exempel handla om personal på ett korttidsboende eller skolpersonal.

Uppföljningen är viktig 

Den som har gjort bedömningen ansvarar för att egenvården omprövas om förutsättningarna ändras och för att egenvården regelbundet följs upp. 

Vårdgivaren ansvarar för rutiner

Vårdgivaren ska säkerställa att ledningssystemet innehåller rutiner för bedömning, samråd och planering i samband med egenvård. Ledningssystemet ska också innehålla rutiner för samarbete mellan olika huvudmän. 

Egenvård omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen

Egenvård räknas inte som hälso- och sjukvård och därför gäller inte hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Däremot räknas hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning som hälso- och sjukvård. 

Detta innebär att en skada inte klassas som en vårdskada om den uppkommer vid egenvård som har utförts enligt de gällande reglerna. Men om skadan beror på en ofullständig bedömning, planering eller uppföljning av egenvården omfattas den av regelverket för vårdskador.

Läs mer på sidan Patientsäkerhetslagen

Meddelandeblad om Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård hos Socialstyrelsen