Riskområden

För att få en hög patientsäkerhet är det viktigt att upptäcka risker och arbeta för att minska och undanröja dem.

Här kan du läsa om att hantera risker och om olika riskområden i hälso- och sjukvården:

Vårdskador orsakas ofta av flera samtidiga faktorer

När en vårdskada inträffar har ofta flera faktorer samverkat, och det finns nästan alltid en risk för att händelsen inträffar igen. För att kunna arbeta förebyggande behöver både chefer, ledare och hälso- och sjukvårdspersonalen känna till och vara medvetna om vilka situationer och moment som kan vara riskfyllda.

Avvikelsehanteringen och utredning av händelser samt de olika systemen för synpunkter, anmälningar och rapportering är viktiga källor som kan leda till ökad medvetenhet och kunskap om risker i verksamheten.

Filmen Ilska, glädje och vishet hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, lyfter fram betydelsen av ett engagerat ledarskap för att kunna skapa en säkerhetskultur där frågor och förhållningssätt kring kvalitet, säkerhet och förbättringsarbete är prioriterade för att nå en hög patientsäkerhet. Filmen är den femte i en serie av fem korta filmer, som har producerats av Löf i samarbete med TVC Films.

Risker kan uppstå i olika skeden och situationer

Risker kan uppstå i den vårdnära situationen. Risker kan också påverkas av tillstånd som ligger utanför den egna verksamheten men som har betydelse för den direkta vården och behandlingen av patienten. Det kan till exempel handla om en patient på akutmottagningen som behöver undersökas på en röntgenavdelning och därefter läggas in på en vårdavdelning.

Dessutom kan risker bero på beslut och prioriteringar högre upp och i andra delar av organisationen, på både den regionala och den nationella nivån.

Stöd till den kommunala hälso- och sjukvården

I vägledningen Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård hos SKL, som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård, beskrivs riskerna i och kring den kommunala hälso- och sjukvården och de grundläggande metoderna och arbetssätten för att göra vården säker.