Mål och strategiskt arbete för ökad patientsäkerhet

Den yttersta målsättningen med patientsäkerhetsarbete är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada.

Ingen patient ska drabbas av en vårdskada

Mål och strategisk arbete

Syftet med patientsäkerhetslagen är att åstadkomma en hög patientsäkerhet genom att skydda patienterna från skador i hälso- och sjukvården. I definitionen av vårdskada ligger att skadan hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Många landsting och regioner har också formulerat en nollvision för vårdskador.

Vården måste lära av de händelser som har lett till en vårdskada eller hade kunnat göra det, för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. De flesta patienter vårdas dock utan att komma till skada. Det är därför lika väsentligt att lära av det som går som planerat och görs rätt från början.

Film om patientsäkerhet och ledarskap hos Löf

I filmen Sanning och konsekvenser hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, får du en överblick av utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet globalt och var vi står idag. Filmen är den första i en serie av fem korta filmer, som har producerats av Löf i samarbete med TVC Films.

Det förebyggande arbetet behöver stärkas

Trots allt gott arbete i vården är det fortfarande vanligt att samma misstag upprepas, och många skador orsakas av att vården inte vidtar adekvata åtgärder. Den kunskap som finns används inte i tillräcklig utsträckning. Därför finns ännu mycket att göra. Vården behöver till exempel

 • stärka det förebyggande arbetet och det systematiska lärandet
 • öka kunskapen och engagemanget i patientsäkerhetsfrågor
 • säkerställa kompetensen och förbättra organiseringen av arbetet.

På så sätt kan vården skapa förutsättningar för att höja patientsäkerheten och minska risken för att en patient drabbas av en vårdskada.

Strategiskt arbete för ökad patientsäkerhet

En hög patientsäkerhet förutsätter ett systematiskt och långsiktigt strategiskt arbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Arbetet på den nationella och regionala nivån syftar till att stödja vårdgivarna och verksamheterna med exempelvis lagar och föreskrifter, kunskapsstöd, statistik och utvärderingar. Läs mer om vem som gör vad på sidan Roller och ansvar.

Socialstyrelsen stödjer och samordnar patientsäkerhet på nationell nivå

Vi samverkar med flera olika myndigheter och parter för att

 • öka kunskapen och medvetenheten om patientsäkerhet hos beslutsfattare, vårdgivare och medarbetare inom hälso- och sjukvården samt patienter och närstående
 • säkerställa att hälso- och sjukvården har tillförlitliga och behovsanpassade kunskapsunderlag och stöd
 • utveckla och utvärdera insatser, metoder och verktyg
 • sprida informationen till alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet genom till exempel rapportering, regionala konferenser och samverkansmöten.

Vi arbetar genom att

 • ta fram kunskapsstödjande och vägledande produkter
 • ta fram bindande regler i form av föreskrifter
 • utvärdera, analysera och rapportera om tillståndet och utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet
 • genomföra uppdrag från regeringen med bäring på patientsäkerhet.

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Regeringen ser behov av en nationell kraftsamling för att stärka patientsäkerhetsarbetet. Under 2018 och 2019 kommer Socialstyrelsen därför, på uppdrag av regeringen och i samverkan med berörda myndigheter, organisationer och intressenter, att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Syftet med handlingsplanen är att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

SKL:s nationella ramverk

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med landstingen och kommunerna tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Ramverket är tänkt som ett verktyg i arbetet på olika nivåer med att öka patientsäkerheten och nå en nollvision. Ramverket utgår från perspektiven

 • patientfokuserad
 • kunskapsbaserad
 • organiserad.

Nationellt ramverk för patientsäkerhet hos SKL

Professionsföreningarnas arbete

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund och Sverige Tandläkarförbund har tillsammans tagit fram skriften Säker vård – en kärnkompetens för säker vård. Den beskriver vilka kunskaper som behövs och förväntas av medarbetarna för att de ska kunna ge en säker vård och vad som karaktäriserar en organisation där patientsäkerheten sätter prägel på hela verksamheten.

Skriften Säker vård – en kärnkompetens för säker vård hos Svensk sjuksköterskeförening