Mål och strategiskt arbete för ökad patientsäkerhet

Den yttersta målsättningen med patientsäkerhetsarbete är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada.

Ingen patient ska drabbas av en vårdskada

Mål och strategisk arbete

Syftet med patientsäkerhetslagen är att åstadkomma en hög patientsäkerhet genom att skydda patienterna från skador i hälso- och sjukvården. I definitionen av vårdskada ligger att skadan hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Många landsting och regioner har också formulerat en nollvision för vårdskador.

Vården måste lära av de händelser som har lett till en vårdskada eller hade kunnat göra det, för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. De flesta patienter vårdas dock utan att komma till skada. Det är därför lika väsentligt att lära av det som går som planerat och görs rätt från början.

Film om patientsäkerhet och ledarskap hos Löf

I filmen Sanning och konsekvenser hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, får du en överblick av utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet globalt och var vi står idag. Filmen är den första i en serie av fem korta filmer, som har producerats av Löf i samarbete med TVC Films.

Det förebyggande arbetet behöver stärkas

Trots allt gott arbete i vården är det fortfarande vanligt att samma misstag upprepas, och många skador orsakas av att vården inte vidtar adekvata åtgärder. Den kunskap som finns används inte i tillräcklig utsträckning. Därför finns ännu mycket att göra. Vården behöver till exempel

 • stärka det förebyggande arbetet och det systematiska lärandet
 • öka kunskapen och engagemanget i patientsäkerhetsfrågor
 • säkerställa kompetensen och förbättra organiseringen av arbetet.

På så sätt kan vården skapa förutsättningar för att höja patientsäkerheten och minska risken för att en patient drabbas av en vårdskada.

Strategiskt arbete för ökad patientsäkerhet

En hög patientsäkerhet förutsätter ett systematiskt och långsiktigt strategiskt arbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Arbetet på den nationella och regionala nivån syftar till att stödja vårdgivarna och verksamheterna med exempelvis lagar och föreskrifter, kunskapsstöd, statistik och utvärderingar. Läs mer om vem som gör vad på sidan Roller och ansvar.

Socialstyrelsen samverkar med flera olika myndigheter och parter för att

 • öka kunskapen och medvetenheten om patientsäkerhet, både hos beslutsfattare,
  vårdgivare och medarbetare inom hälso- och sjukvården, men också hos
  patienter och närstående
 • säkerställa att hälso- och sjukvården har tillförlitliga och behovsanpassade
  kunskapsunderlag och stöd
 • utveckla och utvärdera insatser, metoder och verktyg
 • sprida informationen till alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Socialstyrelsens fokusområden

Socialstyrelsens patientsäkerhetsarbete utgår från följande prioriterade fokusområden:

 • en god patientsäkerhetskultur
 • patientens delaktighet och involvering
 • fokus på frekventa och allvarliga vårdskador
 • god kompetens
 • ökad kunskap om effektiva insatser.

SKL:s nationella ramverk

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med landstingen och kommunerna tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Ramverket är tänkt som ett verktyg i arbetet på olika nivåer med att öka patientsäkerheten och nå en nollvision. Ramverket utgår från perspektiven

 • patientfokuserad
 • kunskapsbaserad
 • organiserad.

Nationellt ramverk för patientsäkerhet hos SKL

Professionsföreningarnas arbete

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund och Sverige Tandläkarförbund har tillsammans tagit fram skriften Säker vård – en kärnkompetens för säker vård. Den beskriver vilka kunskaper som behövs och förväntas av medarbetarna för att de ska kunna ge en säker vård och vad som karaktäriserar en organisation där patientsäkerheten sätter prägel på hela verksamheten.

Skriften Säker vård – en kärnkompetens för säker vård hos Svensk sjuksköterskeförening