Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

SOSFS 2000:1 innehåller bestämmelser om ordination, iordningställande och administrering av läkemedel. Det finns också bestämmelser om läkemedelsgenomgångar och rekvirering och förvaring av läkemedel.

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och föreskriften kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på den här webbsidan ersätter alltså inte texten i föreskriften.

Läs hela föreskriften hos Socialstyrelsen

En sammanfattning av föreskriften

Läkemedel ska utom i undantagsfall ordineras skriftligen. 

En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om

 • läkemedlets namn
 • läkemedelsform
 • styrka
 • dosering
 • administrationssätt
 • tidpunkterna för administrering.

I föreskrifterna finns det även bestämmelser om hur ett generellt direktiv ska utformas och att läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv endast får ges till en patient efter att en sjuksköterska har gjort en behovsbedömning.

Sjuksköterskor med en viss särskild utbildning har även en behörighet att ordinera vissa vaccin. 

De patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång, bland annat vid besök hos läkare i öppen vård och inskrivning i sluten vård. Den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång.

Läkemedel ska iordningställas av en sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller apotekare och som huvudregel ska samma person som har iordningställt läkemedelet även administrera det till patienten. 

Inom annan hälso- och sjukvård än sluten vården och ambulanssjukvården är det möjligt att delegera iordningställande och administrering av läkemedel. Detta får dock bara ske under vissa förutsättningar. 

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att besluten om delegeringar är förenliga med säkerheten för patienterna. I detta ansvar ingår att besluta om iordningställande eller administrering av läkemedel får delegeras eller om vissa begränsningar ska finnas. 

Bestämmelser om delegering i hälso- och sjukvården och tandvården finns i 6 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård samt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvården. 

Den som iordningställer ett läkemedel ska mot ordinationshandlingen kontrollera

 • patientens identitet
 • läkemedlets namn
 • läkemedlets styrka
 • läkemedelsform 
 • dosen och doseringstidpunkten.

Den som administrerar ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet och ge patienten det ordinerade läkemedlet vid avsedd tidpunkt.

Ett iordningställt läkemedel ska märkas med uppgifter om

 • patientens identitet
 • läkemedlets namn, styrka och dos
 • de övriga uppgifter som behövs för en säker hantering. 

Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar i ett särskilt förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning och vara oåtkomliga för obehöriga.

Läkemedelsverket har bestämmelser om läkare, tandläkare, barnmorskor, tandhygienister och optikers rätt att förordna läkemedel.

Bestämmelser som sjuksköterskors behörighet att förskriva läkemedel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.