Ordlista

I ordlistan finns förklaringar till ord och termer som förekommer på webbplatsen.

De länkade orden finns definierade i Socialstyrelsens termbank. Klicka på varje ord för att komma direkt till definitionen.

Ordförklaringarna är framtagna av sakkunniga i patientsäkerhet och terminologer på Socialstyrelsen i samarbete med nationella experter inom området.

 

Avvikelse
 
 
Avvikelsehantering
 
 
Diagnostiskt fel

Brist i den diagnostiska processen som leder till att diagnos inte ställs, inte blir korrekt eller inte ställs i tid för att vidta adekvata åtgärder.
 

Felaktig diagnos Den diagnos som ställts är inte korrekt.
 
Fel i läkemedelshantering
 
 
Felnäring
 
 
Förebyggande åtgärd
 
 
Försenad diagnos

Diagnos har inte ställts i rätt tid.

Ibland används uttrycket fördröjd diagnos för detta begrepp. Ett exempel på försenad diagnos är förbisedd diagnos, som innebär att korrekt diagnos inte ställdes trots att adekvat information fanns tillgänglig.
 

Hälso- och sjukvårdspersonal
 
 
Icke undvikbar skada på patient
 
 
Komplikation
 
 
Ledningssystem
 
 
Läkemedelshantering
 
 
Läkemedelsrelaterat problem
 
 

Negativ händelse
 

 
Närstående
 
 
Off label-användning
 
 
Patientjournal
 
 
Patientsäkerhet
 
 
Patientsäkerhetsarbete
 
 
Patientsäkerhetskultur

Hur patientsäkerhet uppfattas, prioriteras och hanteras i organisationen.

Patientsäkerhetskulturen är resultatet av individers, ledares och gruppers värderingar, förhållningssätt, kompetenser och beteendemönster. Den speglar engagemanget för och förmågan att på alla nivåer i organisationen skapa skydd mot vårdskada.
 

Resiliens

Ett systems förmåga att före, under och efter förändringar och störningar anpassa sig så att det kan upprätthålla sin verksamhet, under både väntade och oväntade förhållanden.

I resiliens ingår både förmågan att motstå störningar och förmågan att återhämta sig efter en störning.
 

Riskanalys
 

 
Riskhantering
 
 
Riskområde
 
 
Skada på patient
 
 
Systemsäkerhet i hälso- och sjukvård

Egenskap i hälso- och sjukvården som innebär att risken för skada på person, egendom eller miljö elimineras eller begränsas till en acceptabel nivå.
 

Säkerhet

I patientsäkerhetsarbetet måste man arbeta utifrån två perspektiv. Det gäller både att undvika att det blir fel och att säkerställa att det blir rätt. Det första perspektivet brukar på engelska benämnas safety-I och det andra safety-II.

Det första perspektivet bygger på synsättet att bakomliggande orsaker till negativa händelser kan identifieras och åtgärdas så att det blir färre fel.

Det andra perspektivet bygger på synsättet att variationer i vardagligt arbete medför att det ibland blir rätt, ibland fel. Arbetet syftar till att förstå och hantera variationerna så att mer blir rätt.

Att skriva safety-I respektive safety-II kan leda tanken till att det skulle finnas två olika säkerhetsbegrepp. Det är alltså bättre att man talar om säkerhet ur två olika perspektiv än att översätta de engelska uttrycken till svenska.
 

Säkerhetskultur i hälso- och sjukvård

Säkerhetskultur i hälso- och sjukvården är hur säkerhet uppfattas, prioriteras och hanteras i organisationen. Säkerhetskulturen är resultatet av individers, ledares och gruppers värderingar, förhållningssätt, kompetenser och beteendemönster. Den speglar engagemanget för och förmågan att på alla nivåer i organisationen skapa säkerhet.
 

Tillbud
 
 
Utebliven diagnos

Diagnos ställdes inte under den diagnostiska processen.

Ibland används uttrycket missad diagnos för detta begrepp.
 

Utlokaliserad patient
 
 

Vårdrelaterad infektion
 

 
Vårdskada
 
 
Överbeläggning