Nationella patientsäkerhetsdagen 2023

Den 12 september arrangerade Socialstyrelsen en nationell patientsäkerhetskonferens i Stockholm på temat patienten som medskapare för en säker vård. Temat utgick från en av de grundläggande förutsättningarna i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. På den här sidan kan du ta del av en film som spelades in i samband med den nationella patientsäkerhetsdagen, posters, presentation samt konferensprogrammet.

Syftet med den nationella patientsäkerhetsdagen var att skapa en mötesplats där deltagarna kan ta del av goda exempel på hur patienter och närstående kan involveras i arbetet för en säker vård. Ett annat syfte var att ge deltagarna möjlighet att nätverka och träffa kollegor. 

Konferensen genomfördes i samverkan med aktörer från nationellt råd för patientsäkerhet och representanter från kommuner och regioner.

Det här innehöll patientsäkerhetsdagen

Under förmiddagen fick deltagarna lyssna till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson som pratade om de politiska prioriteringarna framåt. Efter det följde ett panelsamtal med representanter för myndigheter och forskare. Därefter fick deltagarna ta del av var vi i Sverige står i patientsäkerhetsarbetet idag och vad vi behöver göra för att stärka patienternas perspektiv. Deltagarna fick också ta del av en översikt av området patient- och närståendemedverkan som bland annat berörde aktuell forskning och en pågående kartläggning av metoder och verktyg för ökad patient- och närståendemedverkan.

Under eftermiddagen diskuterades följande ämnen vid parallella seminarier:

  • Tjänstedesign som metod för att involvera patienterna i patientsäkerhetsarbetet. Under seminariet fick deltagarna lyssna till och delta i samtal om ett behovsdrivet utvecklingsarbete för att öka patienternas trygghet av att inte drabbas av vårdrelaterade infektioner när de besöker vårdcentralen. Nära Vård och Hälsa, Region Uppsala.
  • Att skapa en säker vård tillsammans med patientrådet. Under seminariet fick deltagarna lyssna till och delta i samtal om hur man kan arbeta och utveckla nya arbetssätt tillsammans med patienter och patientorganisationer i ett patientråd. Akademiskt specialistcentrum, Region Stockholm.
  • Snabbare och närmare vård genom samverkan mellan kommun och region. Under seminariet fick deltagarna lyssna till och delta i samtal om hur olika aktörer kan ta hjälp av varandra, oavsett organisationstillhörighet, för att skapa en nära vård på rätt vårdnivå. Samverkande sjukvård, Västra Götalandsregionen.
  • Patientsäkerhet i Realtid, PiR – en metod för patientdelaktighet i patientsäkerhet. Under seminariet fick deltagarna lyssna till och delta i samtal om metoden PiR och hur den kan användas för att följa upp patientsäkerhet, jämlik vård och personcentrering. Västra Götalandsregionen.
  • Patienten som medskapare i hemdialys i glesbygden. Under seminariet fick deltagarna lyssna till och delta i samtal om hur man kan skapa en ökad livskvalitet för patienterna och en säkrare dialysvård i glesbygden genom delaktiga patienter, digitaliserad vård och en god samverkan mellan region och kommun. Region Jämtland-Härjedalen.
  • Utvecklingen av utredningar efter suicid och vad närstående kan bidra med. Under seminariet fick deltagarna lyssna till och delta i samtal om vårdens lärande av utredningar efter suicid och hur närstående kan bidra till mer värdeskapande utredningar, förbättrad riskhantering och suicidprevention. Region Jönköpings län och Suicide Zero.

Dagen avslutades med ett panelsamtal som bland annat handlade om vad som är viktigt att fokusera på för att stärka patient- och närståendeinvolveringen framåt. Vid samtalet deltog representanter för patient- och närståendeorganisationer och myndigheter.

I pauserna kunde deltagarna ta del av en posterutställning med exempel på samverkan mellan kommun och region från sjukvårdsregionerna. Några av medlemmarna i Nationellt råd för patientsäkerhet deltog som utställare under konferensen.

Film: Röster om patienten som medskapare för en säker vård 

Patienters kunskaper och erfarenheter är avgörande för att vården ska bli så god och säker som möjligt. Men hur involverar vi patienter och närstående på bästa sätt? Hur kommer man igång? I den här filmen, som spelades in i samband med den nationella patientsäkerhetsdagen, delar närstående, medarbetare, chefer och politiker med sig av tankar och erfarenheter om patienten som medskapare för en säker vård. Använd gärna filmen som inspiration i arbetet med patientsäkerhet och involvering. Speltid: cirka 10 minuter.

Syntolkad film – Röster om patienten som medskapare för en säker vård

Postrar från patientsäkerhetsdagen

Under dagen ställde sjukvårdsregionerna ut postrar på temat samverkan mellan kommun och region. Postrarna är framtagna av de sjukvårdsregionala samverkansgrupperna för patientsäkerhet, som ett bidrag till den nationella patientsäkerhetsdagen.

Kommun-regiongemensamma patientsäkerhetsdialoger

I syfte att öka patientsäkerheten för boende på SÄBO testades kommun- och regiongemensamma patientsäkerhetsdialoger, PSD, i Sörmland och Värmland. Denna poster visar ett exempel på hur samarbetet mellan kommun och region kan stärkas och även hur idéer och lärdomar kan spridas genom samverkan inom en sjukvårdsregional samverkansgrupp.

Bidrag från Sjukvårdsregion Mellansverige:

Poster om patientsäkerhetsdialoger på SÄBO (pdf)

Säkra övergångar – vad säger patienterna själva?

Utifrån den regionala handlingsplanens fokusområde två, som handlar om säkra system och enhetliga processer, har det undersökts hur övergångar i vården kan bli mer säkra. I samband med det intervjuades vårdsökande och patienter med erfarenhet och upplevelser från att ha blivit hänvisade respektive remitterade. Vad säger patienterna själva när de får frågan om vilka behov de har för att känna sig mer trygga och delaktiga i sin egen process?

Bidrag från Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland:

Poster om säkra vårdövergångar (pdf)

Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvårds modell överbryggar verksamhetsgränser genom samverkansuppdrag. Vid IVPA-uppdrag, I Väntan På Ambulans, larmas sjuksköterskor från hemsjukvården ut samtidigt som ambulans i de fall det bedöms innebära snabbare vård för patienten. 1177-uppdrag och Assistansuppdrag gör det möjligt för vårdgivare att be varandra om hjälp för att kunna erbjuda närmare och tryggare vård för patienten. Modellen är etablerad i Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, och involverar de vårdresurser som finns nära invånarna. Studier på Samverkande sjukvård visar att patientupplevelsen vid de olika samverkansuppdragen är mycket positiv.

Bidrag från Västra sjukvårdsregionen:

Poster Snabbare, närmare, tryggare – om samverkande sjukvård (pdf)

Länsövergripande och tvärprofessionell samverkan

”Tillsammans” – inom ramen för Region Kalmar läns satsning på ökad patientsäkerhet har det bildats en länsövergripande och tvärprofessionell arbetsgrupp med representanter från regionens fyra sjukvårdande förvaltningar, kommuner samt patient- och närståenderepresentanter. Region, kommun, patient och närstående utvecklar framtiden tillsammans. Patientsäkerhetsarbetet sker över administrativa och organisatoriska gränser för att uppnå konsensus, delaktighet och brett stöd inom organisationerna.

Bidrag från Sydöstra sjukvårdsregionen:

Poster Tillsammans –  om länsövergripande och tvärprofessionell samverkan (pdf) 

Taktisk samverkan vid utskrivning

Universitetssjukhuset Linköping hade problem med att många patienter som var utskrivningsklara fick vänta på sjukhuset. Kommun och region hade olika bild av läget. Problemet var återkommande och arbetssättet reaktivt. Patientsäkra och effektiva processer säkerställdes genom att det etablerades ett kommunikationsforum mellan Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun och Universitetssjukhuset Linköping. I forumet hanteras taktiska frågor och aktuell information förmedlas om pågående eller nära förestående händelser inom respektive organisation som påverkar utskrivningsprocessen och vårdens övergångar.

Bidrag från Sydöstra sjukvårdsregionen:

Poster om taktisk samverkan vid utskrivning (pdf)

Integrerad vård och stöd till individer med omfattande behov

FACT-modellen, strukturerad samverkan mellan specialistpsykiatrisk sjukvård och socialtjänst, är en arbetsmodell som främjar samverkan mellan Region Skåne och Skånes mellersta kommuner. Det är ett arbetssätt som utgår ifrån patientens önskemål och behov och gör samverkan med socialtjänst, såväl som anhöriga, till en naturlig del av vården. När de som är viktiga för patienten involveras och patientens behov tillåts styra intensiteten på vård- och stödinsatser, ges patienten möjlighet att vara medskapare av vården. Det ökar patientsäkerheten.

Bidrag från Södra sjukvårdsregionen:

Poster FACT – modellen (pdf)

Poster FACT – projektet (pdf)

Poster FACT – resultatet (pdf)

Program och presentation från patientsäkerhetsdagen

Här kan du ta del av konferensprogrammet för nationella patientsäkerhetsdagen samt powerpointpresentationen från plenum.

Konferensprogram för nationella patientsäkerhetsdagen 2023 (pdf)

Powerpointpresentation från plenum (pdf)

Publiceringsdatum: