Stöd för ökad patientsäkerhet inom mödravård och förlossningsvård

Årets tema för Internationella patientsäkerhetsdagen är Säker mödra- och förlossningsvård. På den här sidan kan du läsa om några av Socialstyrelsens, och andra aktörers, arbeten och uppdrag inom mödra- och förlossningsvård kopplat till patientsäkerhet.

Medicinska födelseregistret hos Socialstyrelsen

Medicinska födelseregistret hos Socialstyrelsen ger underlag för statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda. Registret startade år 1973 och omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige.

Syftet med registret är att kunna beskriva händelser och utfall för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden. Uppgifterna kan ge underlag till forskning och utveckling av vården som leder till ökad patientsäkerhet inom mödra- och förlossningsvården.

Rapporter om kvinnors hälsa och förlossningsvård hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har publicerat flera rapporter med fokus på kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Vård efter förlossning (pdf) är en nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning. Kartläggningen publicerades 2017. Socialstyrelsen gjorde då bedömningen att det fanns brister och behov av förändringar i vården efter förlossning. Myndigheten påbörjade därför ett arbete med att ta fram ett kunskapsstöd för vårdkedjan under graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen.

Andra rapporter som blivit underlag till nationella riktlinjer och kunskapsstöd i syfte att bidra till en mer jämlik och säker förlossnings- och nyföddhetsvård är:

Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossningen (pdf)

Dödfödda barn – En inventering och förslag på åtgärder (pdf)

Kejsarsnitt i Sverige 2008–2017 (pdf)

Komplikationer efter förlossning (pdf)

Ett kunskapsstöd med rekommendationer om hur föräldrarnas delaktighet kan stärkas, och psykosocialt stöd i neonatalvården, publicerades tidigare i år;  Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer (pdf). Det är också ett stöd för att hela vårdkedjan ska fungera smidigt – från mödravården till barnhälsovården och därmed bidra till en ökad patientsäkerhet.

Pågående uppdrag hos Socialstyrelsen

Sedan 2018 pågår en informationssatsning riktad till gravida och nyförlösta kvinnor om hälsofrågor kopplade till förlossningen. I fokus är det stöd och den vård som de kan ha behov av efter graviditeten. Socialstyrelsen uppmärksammar kvinnors hälsa och välmående efter förlossning och satsningen har en egen webbplats, Mer än bara mamma hos Socialstyrelsen. Syftet med satsningen är att öka tryggheten inför och efter förlossningen för gravida och nyblivna mammor.

Vidare arbetar Socialstyrelsen med att ta fram ett kunskapsstöd med rekommendationer för hela vårdkedjan under graviditet, förlossning och den första tiden efter förlossningen. Kunskapsstödet ska ge vägledning till dem som arbetar inom mödrahälsovård och förlossningsvård. En viktig del är hur kontinuiteten kan förbättras så att även tiden efter förlossning kan bli mer jämlik. Remissversion beräknas vara klar under 2021.

Socialstyrelsen ska även ta fram ett nationellt kunskapsstöd till professionen avseende dödfödda barn (intrauterin fosterdöd). Kunskapsstödet ska omfatta hur risker kan identifieras hos kvinnan och fostret, särskilt vid överburenhet, tillväxthämning hos fostret och minskade fosterrörelser. Kunskapsstödet ska även ge stöd till professionen avseende den information om risk- och skyddsfaktorer som behöver lämnas till den gravida kvinnan och eventuell partner.

Uppdrag om kvinnors hälsa och förlossningsvård hos andra aktörer

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerade år 2020 rapporten Förlösande för kvinnohälsan?. Det är en uppföljning av regeringens satsning på kvinnors hälsa. I rapporten konstateras att vården i samband med graviditet och förlossning har blivit mer kunskapsbaserad och säker. Det konstateras också att vården efter förlossningen fortfarande har stort förbättringsutrymme.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, samlar vetenskapliga kunskapsluckor och tar fram kunskap baserad på vetenskaplig forskning som bland annat rör graviditet och förlossning. Det görs genom Tema: Förlossningsvård.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram en rapport om vården före, under och efter graviditet samt kvinnors hälsa i övrigt, Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020 (pdf). I rapporten konstateras bland annat att andelen kvinnor som drabbats av allvarliga förlossningsbristningar har minskat. Även antalet vårdrelaterade infektioner hos nyfödda har sjunkit enligt rapporten.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: