När en patient har synpunkter eller klagomål

Vårdgivaren kan informera patienten om hur hen går tillväga för att lämna synpunkter eller klagomål, och vilken hjälp som finns att få.

Patienten kan kontakta verksamheten direkt

synpunkter

Patienten kan kontakta den verksamhet det gäller, för att vårdgivaren ska kunna utveckla och förbättra vården. Kontakten kan tas direkt med hälso- och sjukvårdpersonalen eller verksamhetschefen. Vissa sjukhus har patientvägledare som kan ta emot frågor och synpunkter och ge vägledning.

Det går att vända sig till andra aktörer också

En patient kan också vända sig till andra aktörer med synpunkter, klagomål eller begäran om ersättning. Det är möjligt att anmäla till olika instanser samtidigt och flera utredningsprocesser kan pågå parallellt. Utredningarna sker dock utifrån olika lagstiftning eller bestämmelser och de har inte samma syfte och mål.

Informationsmaterial till patienter

Broschyren Vid skada i vården – Information till dig som patient hos SKL

Handboken Min guide till säker vård hos Socialstyrelsen

Informationsmaterial till vårdgivare och patient hos Löf

Om man inte är nöjd med vården hos 1177

Patientnämnderna kan stötta patienten

Patientnämndernas uppgift är att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Detta görs bland annat genom att främja kontakterna mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen och att tillhandahålla eller hjälpa patienten att få den information hen behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämnderna återför sedan information till vården för att eventuella brister ska åtgärdas.

I varje landsting och kommun ska det finans en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom vissa områden. Dessa nämnder kallas ofta för patientnämnd. Kontaktuppgifter finns på kommunens, landstingets eller regionens webbplats och i telefonkatalogen. Läs mer om patientnämnderna på sidan Roller och ansvar.

Hitta din patientnämnd hos IVO

Anmäla klagomål till IVO

Patienten eller en närstående kan anmäla en vårdskada eller risk för vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal och utreder klagomål. IVO får under vissa förutsättningar avstå från att utreda ett klagomål och händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden ska IVO inte utreda om det inte finns särskilda skäl.

IVO:s upplysningstjänst svarar på frågor

IVO har en upplysningstjänst som besvarar frågor om att anmäla klagomål. Upplysningstjänsten kan även svara på frågor som rör lagstiftning och regler vid vårdskador och patientsäkerhet. Läs mer om IVO på sidan Roller och ansvar.

Anmäla och rapportera hos IVO

Klaga på vården hos IVO

Få ekonomisk ersättning för patientskada

Den som fått en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning via patientförsäkringen (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf) som prövar saken när patienten har gjort en anmälan. Alla Sveriges landsting och regioner är försäkrade hos Löf.

Löf arbetar bland annat för ökad patientsäkerhet i Sverige. Läs mer om Löf på sidan Roller och ansvar.

Löf

Privat vård och tandvård ingår inte i den allmänna patientförsäkringen

Privat vård och tandvård omfattas inte av landstingens eller regionernas patientförsäkring. Då måste patienten kontakta det försäkringsbolag som det privata sjukhuset, tandläkarmottagningen eller äldreboendet har tecknat patientförsäkring i.

När det gäller vård hos en privattandläkare kan patienten kontakta Privattandvårdsupplysningen.

Förtroendenämnden hos Privattandvårdsupplysningen

Alla vårdgivare måste ha en patientförsäkring

Alla som bedriver hälso- och sjukvård och tandvård måste ha en patientförsäkring, även de privata vårdgivarna. Om en vårdgivare ändå saknar patientförsäkring kan patienten vända sig till Patientförsäkringsföreningen med sitt krav på ersättning för en skada.

Patientförsäkringsföreningen

Få ekonomisk ersättning för skada orsakad av läkemedel

Om skadan beror på läkemedel kan patienten göra en anmälan till läkemedelsförsäkringen som prövar om hen har rätt till ekonomisk ersättning.

Läkemedelsförsäkringen