När en patient har synpunkter eller klagomål

Vårdgivaren ska ta emot och informera patienten om hur hen går tillväga för att lämna synpunkter eller klagomål, och vilken hjälp som finns att få.
synpunkter

Patienten kan kontakta verksamheten direkt

Patienten kan kontakta den verksamhet det gäller, för att vårdgivaren ska kunna utveckla och förbättra vården. Kontakten kan tas direkt med hälso- och sjukvårdpersonalen eller verksamhetschefen. Vissa sjukhus har patientvägledare som kan ta emot frågor och synpunkter och ge vägledning.

Om en patient eller dess närstående har klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvården är det i första hand vårdgivaren som ska ta emot och bemöta klagomålet. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen. När en patient eller närstående har lämnat ett klagomål bör verksamheten omedelbart bekräfta att de har tagit emot det och svara på det inom fyra veckor.

Läs mer om hur en patient kan gå tillväga för att lämna synpunkter eller klagomål på vården hos Socialstyrelsen.

Det går att vända sig till andra aktörer också

En patient kan också vända sig till andra aktörer med synpunkter, klagomål eller begäran om ersättning. Det är möjligt att anmäla till olika instanser samtidigt och flera utredningsprocesser kan pågå parallellt. Utredningarna sker dock utifrån olika lagstiftning eller bestämmelser och de har inte samma syfte och mål.

Informationsmaterial till patienter

Informationsmaterialet Om du inte är nöjd med vården hos Socialstyrelsen

Broschyren Vid skada i vården – Information till dig som patient hos SKL

Handboken Min guide till säker vård hos Socialstyrelsen

Informationsmaterial till vårdgivare och patient hos Löf

Om man inte är nöjd med vården hos 1177

Patientnämnderna ska hjälpa patienten

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare. Patientnämnderna ska också utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Detta görs bland annat genom att främja kontakterna mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen och att tillhandahålla eller hjälpa patienten att få den information hen behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämnderna ska rapportera iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter för att eventuella brister ska kunna åtgärdas. Genom att årligen analysera de klagomål och synpunkter som har kommit in, uppmärksammar nämnderna landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av hälso- och sjukvården.

I varje landsting och kommun ska det finans en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter. Kontaktuppgifter finns på 1177 vårdguiden samt på kommunens, landstingets eller regionens webbplats och i telefonkatalogen. Läs mer om patientnämnderna på sidan Roller och ansvar.

Hitta din patientnämnd hos IVO

Anmäla klagomål till IVO

Patienten eller en närstående kan efter att ha kontaktat vårdgivaren eller patientnämnden anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har en skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal.

IVO:s upplysningstjänst svarar på frågor

IVO har en upplysningstjänst som besvarar frågor om att anmäla klagomål. Upplysningstjänsten kan även svara på frågor som rör lagstiftning och regler vid vårdskador och patientsäkerhet. Läs mer om IVO på sidan Roller och ansvar.

Anmäla och rapportera hos IVO

Tipsa eller anmäla klagomål hos IVO

Få ekonomisk ersättning för patientskada

Den som fått en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning via patientförsäkringen (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf) som prövar saken när patienten har gjort en anmälan. Alla Sveriges landsting och regioner är försäkrade hos Löf.

Löf arbetar bland annat för ökad patientsäkerhet i Sverige. Läs mer om Löf på sidan Roller och ansvar.

Löf

Privat vård och privat tandvård ingår inte i den allmänna patientförsäkringen

Privat vård och privat tandvård omfattas inte av landstingens eller regionernas patientförsäkring. Då måste patienten kontakta det försäkringsbolag som det privata sjukhuset, den privata tandläkarmottagningen eller det privata äldreboendet har tecknat patientförsäkring i.

När det gäller vård hos en privattandläkare kan patienten kontakta Privattandvårdsupplysningen.

Privattandvårdsupplysningen och Förtroendenämnden.

Alla vårdgivare måste ha en patientförsäkring

Alla som bedriver hälso- och sjukvård och tandvård måste ha en patientförsäkring, även de privata vårdgivarna. Om en vårdgivare ändå saknar patientförsäkring kan patienten vända sig till Patientförsäkringsföreningen med sitt krav på ersättning för en skada.

Patientförsäkringsföreningen

Få ekonomisk ersättning för skada orsakad av läkemedel

Om skadan beror på läkemedel kan patienten göra en anmälan till läkemedelsförsäkringen som prövar om hen har rätt till ekonomisk ersättning.

Läkemedelsförsäkringen