Informera och stödja

Både patienten, de närstående och personalen påverkas av en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Upplevelsen kan skilja sig åt, men alla behöver stöd och information. Det är ledningens ansvar att alla inblandade får rätt stöd.

Stödja patienten och de närstående

Patienten och de närstående ska tas om hand på ett inkännande och professionellt sätt. Det spelar ingen roll om det gäller en fysisk eller psykisk skada, om den är akut eller om symtomen visar sig senare. 

Se omedelbart till att

  • begränsa eventuella följder
  • informera patienten och de närstående
  • be om ursäkt för det inträffade
  • dokumentera det som hänt i patientjournalen.  

Ge mycket information direkt

Det första bemötandet är mycket viktigt. Personalen ska snabbt ge så mycket information som möjligt om vad som har hänt, hur det kunde hända och vad som kommer att ske. Patienten ska känna sig delaktig och uppleva att hanteringen är öppen och kommunikationen god. 

Erbjud långvarigt stöd

En vårdskada kan innebära att den drabbade patienten går från ett självständigt liv till ett livslångt beroende, och skadan kan därmed förändra patientens liv i grunden. Patienten kan tappa förtroendet för hälso- och sjukvården och bli rädd för att samma sak ska hända igen. Följden kan bli allvarliga och långvariga känslomässiga reaktioner. Därför kan patienten och de närstående behöva olika stödinsatser under lång tid efter själva händelsen. 

Handboken Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig hos Socialstyrelsen

Informationsmaterial till vårdgivare och patient hos Löf

Stödja personalen

Personal som varit involverad i en händelse påverkas ofta både personligen och professionellt. Det är vanligt med skuldkänslor och självanklagelser. Många tvivlar på sin kompetens och är oroliga för vad andra ska tycka. Sådana känslomässiga reaktioner kan påverka både hälsan och arbetsförmågan. 

Den personal som berörs behöver få ett individuellt och systematiskt omhändertagande med återkommande samtal och diskussioner med erfarna kollegor. För att bearbeta händelsen behöver personalen kunna lära av den och förstå vad som hände. Behovet av stöd kan finnas under en lång tid.

Informationsmaterial till vårdgivare och patient hos Löf

Stödja organisationen

Händelser med allvarlig utgång för en patient påverkar hela organisationen. De kan leda till kollektiva känslor av bristande förtroende, skam och skuld och även sorg som i förlängningen kan få negativa konsekvenser för verksamheten. Ledningen ska hantera följderna av en allvarlig händelse på ett öppet och systematiskt sätt.