Att förebygga

Inlagt av carl-fredrik ons, 11/23/2016 - 08:44
Senast uppdaterad
Kontaktsida
Paragraph
att föregygga


Hälso- och sjukvården är komplex med många olika aktörer som samverkar och arbetar kring och med patienterna. Det gör att verksamheten blir flexibel och vi kan klara olika utmaningar och påfrestningar. Samtidigt innebär det risker för avvikelser och vårdskador.

Systematiskt arbete minskar riskerna

För att minska riskerna behöver alla i vården arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det innebär att

  • planera, leda och kontrollera verksamheten
  • fortlöpande undersöka och analysera vilka risker som finns
  • utreda inträffade händelser
  • utveckla arbetssätten
  • lära av både goda exempel och misstag och sprida erfarenheterna.

Fånga upp misstag i tid

Alla människor kan göra misstag, till exempel på grund av missförstånd, förbiseenden och missuppfattningar. Med anpassade rutiner, en god arbetsmiljö, tillräcklig bemanning, engagerat ledarskap och tydlig organisation kan eventuella misstag fångas upp i tid, innan en patient skadas.

Ingress
För att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador måste vården arbeta systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet.

Säkerhetskultur

Inlagt av carl-fredrik ons, 11/23/2016 - 08:42
Senast uppdaterad
Kontaktsida
Paragraph
säkerhetskultur

Så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador, och för att nå det målet behövs en stark säkerhetskultur som kännetecknas av

  • ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet
  • ett förhållningssätt där man inte skuldbelägger varandra
  • en organisation där alla lär av inträffade händelser.

Förhållningssätt, attityder och uppmärksamhet kring risker

Säkerhetskultur handlar om allas individuella förhållningssätt, attityder till varandra och gemensam uppmärksamhet kring risker i hälso- och sjukvården. Allas individuella värderingar och antaganden är en grund som formar gruppens förståelse av omgivningen. De visar sig i olika beteenden och handlingar.

Hur alla beter sig mot varandra och samarbetar, påverkar hur man hanterar risker och lär sig av både positiva och negativa händelser. Chefer och ledare i vården har ett avgörande ansvar för att skapa förutsättningar för en god säkerhetskultur. Men var och en i organisationen har en viktig roll, oavsett yrke.

Lyssna på Socialstyrelsens podd om säkerhetskulturens betydelse

Varje år drabbas runt 100 000 människor av vårdskador. Hur påverkas patientsäkerheten av den säkerhetskultur som råder i hälso- och sjukvården, och vilken betydelse har ledarskapet? Lyssna på Hans Rutberg, tidigare chefläkare och tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet som arbetar på Sveriges kommuner och landsting med att mäta vårdskador, Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen och Marion Lindh, expert inom patientsäkerhet och tidigare chef och chefläkare vid Stockholms läns landsting. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Ingress
Säkerhetskulturen påverkar allt arbete, från högsta ledningen av hälso- och sjukvården till vårdteamens och personalens dagliga arbete. Alla i verksamheten, tillsammans med patienten, skapar säkerhetskulturen.

Risker och vårdskador

Inlagt av carl-fredrik ons, 11/23/2016 - 08:41
Senast uppdaterad
Kontaktsida
Paragraph
risker


Situationen i vården kan snabbt förändras från ett lugnt läge där du klarar av att ta hand om patienterna på ett optimalt sätt, till ett läge där hela systemet jobbar på gränsen av sin kapacitet och frihetsgraden är låg och handlingsutrymmet litet. Det påverkar förutsättningarna för det dagliga arbetet.

Arbeta riskmedvetet och förebyggande

För att undvika att patienter drabbas av vårdskador måste du som arbetar i vården tänka och arbeta riskmedvetet och förebyggande. Du behöver ligga steget före. Det handlar om att vara beredd på det oväntade, även när allt ser ut att löpa på som planerat.

För att kunna göra det behöver du känna till de vanliga riskerna i hälso- och sjukvården och veta varför de uppkommer. Du måste också veta hur vi tidigt identifierar och hanterar risker, vilka arbetssätt som ger goda resultat och varför avvikelser uppstår.

Ingress
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet i ständig förändring, som är beroende av samspelet mellan människor, teknik och organisation. Riskerna i ett sådant system är många och varierande.

Om en patient drabbas

Inlagt av carl-fredrik ons, 11/23/2016 - 08:39
Senast uppdaterad
Kontaktsida
Paragraph
Om en patient drabbas


Påverkan på de inblandade beror på händelsen i sig och på hur den tas om hand. Därför är det viktigt att lyssna på och bekräfta patienten och de närstående. Även personalen behöver bekräftelse och stöd.

Patienter och personal kan uppleva samma händelse på olika sätt men det gemensamma är att alla drabbas. Ledningen har ansvaret för att alla inblandade får det stöd och den information de behöver.

Lyssna på Socialstyrelsens podd om när en patient drabbas

I Socialstyrelsens podcast När en patient drabbas kan du lyssna på Anna, som skadades i vården, läkaren Margareta Danelius och Louise Djurberg, utredare i patientsäkerhet på Socialstyrelsen i ett samtal om hur tilliten kan återskapas efter att en skada har hänt.

Ingress
Det behövs både omedelbar och långsiktig hantering när en händelse inträffar som medför en vårdskada eller hade kunnat göra det.

Om patientsäkerhet

Inlagt av drupaladmin ons, 11/16/2016 - 13:46
Senast uppdaterad
Kontaktsida
Paragraph
om patientsäkerhet


En god vård kännetecknas av att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Det är det samlade arbetet som leder till en vård av god kvalitet.

En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patienten och personalen är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhetskultur och att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt.

Ett gemensamt ansvar i vården

För att nå detta måste alla i vården arbeta med förbättringar och lära av tidigare erfarenheter och utveckla arbetssätt och system som stödjer en säker vård.

Det är alltså det gemensamma arbetet som ger en hög patientsäkerhet. Vården skapar säkerheten i varje möte och i varje arbetsmoment, alla tillsammans. Hälso- och sjukvården är komplex – både människa, teknik och organisation påverkar det dagliga arbetet. Risker uppstår och förändras ständigt, och de måste hanteras. Patientsäkerhet är därmed inte ett statiskt tillstånd.

I patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som "skydd mot vårdskada". Målet är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada.

Lyssna på Socialstyrelsens podd om vårdskador

I Socialstyrelsens podcast Om vårdskador och patientsäkerhet kan du lyssna på Mirjam Ekstedt, forskare i patientsäkerhet, Pelle Gustafson, chefläkare på Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, och Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen i ett samtal om hur säker vården är och hur vi kan minska vårdskadorna.

 

Ingress
En säker vård där förekomsten av vårdskador är låg, handlar ytterst om att skapa en god vård.
Prenumerera på