Att förebygga

För att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador måste vården arbeta systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet.
att föregygga


Hälso- och sjukvården är komplex med många olika aktörer som samverkar och arbetar kring och med patienterna. Det gör att verksamheten blir flexibel och vi kan klara olika utmaningar och påfrestningar. Samtidigt innebär det risker för avvikelser och vårdskador.

Systematiskt arbete minskar riskerna

För att minska riskerna behöver alla i vården arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det innebär att

  • planera, leda och kontrollera verksamheten
  • fortlöpande undersöka och analysera vilka risker som finns
  • utreda inträffade händelser
  • utveckla arbetssätten
  • lära av både goda exempel och misstag och sprida erfarenheterna.

Fånga upp misstag i tid

Alla människor kan göra misstag, till exempel på grund av missförstånd, förbiseenden och missuppfattningar. Med anpassade rutiner, en god arbetsmiljö, tillräcklig bemanning, engagerat ledarskap och tydlig organisation kan eventuella misstag fångas upp i tid, innan en patient skadas.